व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन

Government of Nepal

Ministry of Agriculture and Livestock Development

Seed Quality Control Centre

Sections

राष्ट्रिय बीउ बिजन समितिको सचिवालय शाखा

 • विभिन्न समिति तथा उपसमितिहरुको बैठक संचालन गर्ने ।
 • समिति तथा उपसमितिहरुको निर्णय कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने ।
 • आयतित तथा निर्यातित वीउ विजन दर्ता र सूचीकृत जातहरुको अभिलेख राख्ने ।
 • सबै शाखाहरुसंग समन्वयमा तोकिएको कामकाज कार्यालय प्रमुखको निर्देशनमा गर्ने ।
 • वीउ वासलात तयार गर्ने ।

बीउ बिजन रजिष्ट्रेशन शाखा

 • नेपालभर वीउ बजार अनुगमन तथा निरिक्षण र बीउको गुणस्तर स्थिति अध्ययन गर्ने ।
 • Distinctness, Uniformity & Stability (DUS) र Value for Cultivation & Use (VCU) परिक्षण गर्ने ।
 • वीउ विजन व्यवसायी अनुमती पत्र वितरण तथा नविकरण कार्यको नियमन गर्ने ।
 • उन्मोचित वालीका जातहरुको तथ्याङ्क अभिलेख राख्ने तथा अद्यावधिक गर्ने ।
 • विभिन्न तालिम संचालन तथा अन्य निकायसँग समन्वय कायम गर्ने ।
 • सबै शाखाहरुसंग समन्वयमा तोकिएको कामकाज कार्यालय प्रमुखको निर्देशनमा गर्ने ।

वीउ प्रमाणिकरण शाखा

 • नेपालभर खेतवाली अनुगमन तथा निरिक्षण र बीउ प्रमाणीकरणको स्थिति अध्ययन गर्ने।
 • प्रमाणिकणको लागि आवश्यक वीउ विजनको नमूना संकलन गरी केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला तथा अन्य प्रयोगशालाहरुसग समन्वयनमा वीउ परिक्षण/बिश्लेषण गराई प्रतिवेदनको आधारमा प्रमाणिकरण प्रकृया अगाडी बढाउने।
 • वीउ प्रमाणीकरण गर्ने, ट्याग उपलब्ध गराउने ।
 • वीउ वाली खेत निरीक्षणको स्तर विकास तथा निर्धारण गर्नेर ।
 • बीउ प्रमाणीकरणसँग सम्बन्धित निर्देशिकाहरु तयार तथा अद्यावधिक गर्ने ।
 • विभिन्न तालिम संचालन तथा अन्य निकायसँग समन्वय कायम गर्ने ।
 • तथ्याङ्क संकलन तथा अद्यावधिक गर्ने।
 • सबै शाखाहरुसंग समन्वयमा तोकिएको कामकाज कार्यालय प्रमुखको निर्देशनमा गर्ने ।

योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा

 • शाखासंग सम्बन्धित निर्देशिकाहरु तयार तथा अद्यावधिक गर्ने ।
 • वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गर्ने ।
 • वार्षिक कार्यक्रमको प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने ।
 • सबै शाखाहरुसंग समन्वयमा तोकिएको कामकाज कार्यालय प्रमुखको निर्देशनमा गर्ने ।

वीउ स्वास्थ परिक्षण शाखा

 • प्रमाणीकरण प्रक्रियाका लागि खडा बीउबालीमा रोगकिराको अवस्था निरीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने ।
 • बीउबिजनको नमूना लिई बीउको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ।
 • शाखासंग सम्बन्धित निर्देशिकाहरु तयार तथा अद्यावधिक गर्ने ।
 • सबै शाखाहरुसंग समन्वयमा तोकिएको कामकाज कार्यालय प्रमुखको निर्देशनमा गर्ने ।

Pick up your email from anywhere!