Government of Nepal
Ministry of Agricultural Development

Seed Quality Control Centre


Sub-committees of National Seed Board

१‍. जात अनुमोदन, उन्मोचन तथा दर्ता उपसमिति यस प्रकार गठन हुनेछ :

क)  महानिर्देशक, कृषि    विभाग                                                              अध्यक्ष

ख)  निर्देशक, बाली तथा बागवानी, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्            सदस्य

ग)  प्रमुख, सम्बन्धित बाली अनुसन्धान कार्यकम,

  नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्                                                     सदस्य

घ)  कार्यकम निर्देशक, विषय बस्तुसँग सम्बन्धित निर्देशनालय,

   कृषि वा पशु बिभाग                                                                            सदस्य

   ङ)  प्रमुख, माटो बिज्ञान महाशाखा,

        नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्                                                             सदस्य

   च) प्रमुख, बीउ बिज्ञान तथा प्रविधि महाशाखा,

      नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्                                                             सदस्य

छ) बीउ व्यवसायी संघमा प्रतिनिधित्व गर्ने

    बीउ विजन उध्यमी मध्येबाट एकजना                                                 सदस्य

ज) बीउ विजन व्यवसायमा सम्लग्न गैह्र सरकारी संस्थाहरु मध्येबाट

   समितिले मनोनयन गरेको एक जना                                                     सदस्य

झ) प्रमुख‚ बीउ विजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र                               सदस्य सचिव

२.    योजना तर्जूमा तथा अनुगमन उपसमितिको यस प्रकार गठन हुनेछ :

क)  सहसचिव‚ योजना महाशाखा, कृषि विकास मन्त्रालय                    अध्यक्ष

ख)  उप—महानिर्देशक‚ योजना , कृषि बिभाग                                     सदस्य

ग)  निर्देशक, बाली तथा बागवानी नेपाल कृषिअनुसन्धान परिषद्         सदस्य

घ)  कार्यकम निर्देशक, बाली बिकास निर्देशनालय, कृषि बिभाग            सदस्य

ङ) प्रमुख, सम्बन्धित बाली अनुसन्धान कार्यकम,

  नेपाल किषि अनुसन्धान परिषद्                                                      सदस्य

च) प्रबन्ध सन्चालक, राष्ट्रिय बीउ बिजन कम्पनी लि.                         सदस्य

छ) प्रमुख, बीउ बिज्ञान तथा प्रविधि महाशाखा,

     नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्                                                     सदस्य

ज) बीउ व्यवसायी संघमा प्रतिनिधित्व गर्ने

    बीउ बिजन उद्यमी मध्धे एकजना                                                   सदस्य

झ) प्रमुख‚ बीउ विजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र                           सदस्य सचिव

३.   गुणस्तर निर्धारण तथा व्यवस्था उपसमितिको गठन यस प्रकार हुनेछ :

क)  कार्यकारी निर्देशक, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्                            अध्यक्ष

ख)  निर्देशक, बाली तथा बागवानी, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्            सदस्य

ग)  कार्यकम निर्देशक, विषय बस्तुसँग सम्बन्धित निर्देशनालय,

   कृषि वा पशु बिभाग                                                                            सदस्य

       घ)  प्रमुख, बीउ बिज्ञान तथा प्रविधि महाशाखा,

             नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्                                                        सदस्य

        ङ)  प्रमुख, बाली रोग बिज्ञान महाशाखा,

             नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्                                                        सदस्य

        च) प्रबन्ध सन्चालक, राष्ट्रिय बीउ बिजन कम्पनी लि.                             सदस्य

  छ) प्रमुख बीउ विजन उध्यमी वा व्यवसायी संघ                                     सदस्य

ज) प्रमुख, सम्बन्धित बाली अनुसन्धान कार्यकम,

  नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्                                                     सदस्य

झ) प्रमुख‚ बीउ विजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र                               सदस्य सचिव